Schietvereniging Nimrod

Privacyverklaring

  1. Dit is de privacyverklaring van SV Nimrod,gevestigd te Heinkenszand, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer: 40309314. Deze privacyverklaring omschrijft de welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebuikt.

  2. De vereiniging verwerkt de volgende gegevens van u indien u: zich inschrijft voor een wedstrijd, een formulier invult waarin u zich aanmeldt voor het aspirantlidmaatschap of een formulier achterlaat op onze website.

  3. De vereiniging verzamelt de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonummer,leeftijd, geslacht en bankrekeningnummer.

  4. De vereiniging kan deze gegevens gebruiken om: verzoeken van u in behandeling te nemen, u in te schrijven voor deelname aan een wedstrijd, de dienstverlening aan u te verbeteren of contact met u op te nemen of te onderhouden.

  5. U kunt contact opnemen met het secretariaat van de vereniging voor meer informatie over de wijze waarop de vereniging de persoonsgegevens verwerkt of als u vragen heeft over deze privacyverklaring.

  6. U heeft de volgende rechten: het recht van inzage, het recht van rectificatie, het recht op gegevensuitwisseling, het recht op beperking van gegevens, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  7. De vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

  8. De vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen

  9. De vereniging zal uw gegevens niet aan derden, buiten KNSA verband, verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of als de vereniging daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak.

  10. Het kan voorkomen dat deze verklaring wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.


© 2015 Steenbakker design algemene voorwaarden