Schietvereniging Nimrod

Huishoudelijk regelement

 1. De schietvereiniging "Nimrod" is gevestigd te Heinkenszand, gemeente Borsele, en stelt zich ten doel om de schietsport te beoefenen en te bevorderen

 2. Lid van de vereiniging kunnen zowel mannen als vrouwen zijn, vanaf de leeftijd van 16 jaar

 3. Tot de vereiniging kunnen niet toetreden:
  • Zij die het wettelijk gezag niet steunen
  • Zij die het recht missen bij de gewapende macht te dienen
  • Zij die van revolutionaire gezindte zijn

 4. Alle personen die lid wensen te worden van de vereiniging melden zich als zodanig bij een bestuurslid. Alle leden worden eerst een half jaar asprirant lid, waarna het bestuur beslist of het nieuwe lid officeel wordt erkend. Na het aspirant lidmaatschap wordt het lid in bezit gesteld van een schietpaspoort. Hierin worden de aantekeningen aangebracht betreffende klassering en het bezoeken van oefenavonden en wedstrijden

 5. Donateurs en donatrices zijn personen die de vereiniging met geld of goederen steunen. Zij kunnen alle bijeenkomsten bezoeken doch hebben geen stemrecht

 6. Personen die zich voor de vereiniging verdienstelijk hebben gemaakt kunnen als erelid worden benoemd. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie

 7. Leden die weigeren hun contributie te betalen worden als regel na 2 maanden geroyeerd. Als een dergelijk geval zich voordoet beslist het bestuur. Leden die geroyeerd worden of hun lidmaatschap opzeggen kunnen geen rechten meer doen gelden op de eigendommen van de vereiniging of kasgelden

 8. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk, uiterlijk op 1 december van dat lopende jaar, te gebeuren bij de secretaris. Bij te late opzegging zullen de gemaakte kosten volledig worden doorberekend. Contributie kan betaald worden in een jaarlijkse termijn of in twee gelijke halfjaarlijkse termijnen, daar worden wel extra administratiekosten voor in rekening gebracht. Leden die naar eeen andere gemeente vertrekken waar eveneens een schietvereiniging is gevestigd kunnen naar de aldaar gevestigde vereiniging worden overgeschreven

 9. Het bestuur van de vereiniging bestaat uit minimaal 7 leden. De functies worden alsvolgt verdeelt: de voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering benoemd, met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. De overige bestuursleden worden benoemd met gewone meerdereheid, (helft+1). Het bestuur bestaat uit: 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester, 1 algemeen adjunct en 3 leden. Behalve de functie van voorzitter, worden de functies onderling verdeeld.

 10. Ieder bestuurslid wordt voor 2 jaar gekozen. Bij een tussentijdse vacature wordt hierin voorzien op de eerst volgende ledenvergadering. Het gekozen bestuurslid vervult de resterende zittingstijd en treedt af op het tijdstip dat zijn voorganger zou zijn afgetreden.

 11. Tijdens de jaarvergadering wordt voorzien in de vacatures in het bestuur: De bestuurleden treden af volgens rooster, de eerste maal 3 leden, het daarop volgende kalenderjaar 4 leden. Zij zijn met hun goedvinden terstond herkiesbaar. Leden die in aanmerking willen komen voor een bestuursfunctie, dienen dit te kennen te geven aan de secretaris, voor de vergadering waarop in de vacatures moeten worden voorzien.

 12. De voorzitter leidt alle vergaderingen der vereiniging, bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de algemeen adjunct, De secretaris houdt de aantekeningen van alle gehouden vergaderingen bij en verzorgt de correspondentie der vereiniging. Hij verzorgt de notulen van de gehouden vergaderingen. De penningmeester houdt aantekeningen van de betaalde contributies en van de inkomsten en uitgaven, beneden de 100,- kunnen door de penningmeester direct worden voldaan. Uitgaven boven dit bedrag worden niet betalld dan met goedkeuring van tenminste de helft+1 van de overige bestuursleden.

 13. Tenminste 7 dagen voor en te houden vergadering wordt ieder lid in kennis gesteld van plaats, tijd, aanvang en de agenda der vergadering.

 14. Het vereinigingsjaar valt samen met een kalenderjaar.

 15. Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist. Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt er een herstemming gehouden tot dat 1 der persoenen een volstrekte meerderheid heeft behaald. Indien bij stemming geen meerderheid wordt verkregen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

 16. De contributie wordt jaarlijks op de jaarvergadering vastgesteld. Dontateurs betalen minimaal 25,- per jaar.

 17. Ieder lid der vereininging heeft recht op deelname aan de door het bestuur vastgestelde oefeningen. Het is ten alle tijde verboden om zelf voorwerpen of schotmaatjes in de schijven te steken om de punten te beoordelen. De schijven worden door de daarvoor aaangewezen personen geteld.

 18. De toegang tot de brandkast is alleen voorbehouden aan personen die in het bezit zijn van een vereinigingsmachtiging.

 19. De baancommandant zorgt voor alle veiligheidsmaatregelen op de baan. Hij houd toeziccht op de schutters en is verantwoordelijk voor de onder zijn toezicht behorende banen, De schutters dienen te alle tijde de instructies van de baancommandant op te volgen. De baancommandant is bevoegd bij opzettelijke overtredingen van schutter(s) de toegang tot het gehele schietcomplex te ontzeggen en terstond het bestuur hiervan in kennis te stellen.

 20. Bij een storing aan het wapen dient men dit terstond aan de baancommandant of bestuurslid te melden.

 21. Voor schutters die geen machtiging hebben is het ten strengste verboden om wapens en/of munitie buiten het schietcomplex in hun bezit te hebben. Indien zulks mocht voorkomen, neemt het bestuur der vereiniging geen enkele verantwoording op zich en kan de vereiniging hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden

 22. Het bestuur wijst 1 der leden aan te beheersing van wapens en of munitie, tevens draagt het bestuur er zorg voor dat bovengenoemd materiaal is verzekerd tegen diestal, brand enz. Bij vervoer van wapens en of munitie dienst men in het onmiddelijke bezit te zijn van een machtiging of vervoersbewijs welke men op eerste verordening moet kunnen tonen. Leden die voor het vervoer zorgdragen zijn verantwoording schuldig en aansprakelijk voor deze goederen. Met vereiningingswapens mag men slechts op andere banen of plaatsen oefenen na goedkeuring van het bestuur.

 23. Indien 1/3 van de leden een vergadering wensen zullen zij een daartoe strekkend verzoek schriftelijk indienen bij de secretaris, ondertekend door tenminste 1/3 van het aantal ledem. Zij zullen met dit verzoek de redenen vermelden waarom zij een vergadering wensen. Het bestuur zal binnen 14 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek een vergadering uitschrijven en de leden oproepen overeenkomstig het bepaalde in art 13.

 24. Tijdens de oefeningenen schietwedstrijden houdt ieder lid zich aan de bepalingen die door het bestuur zijn vastgesteld. De leden zijn in alles behulpzaam om tijdens de oefeningen de veiligheidsmaatregelen te handhaven. Het is ten alle tijden verboden zich op de schietbanen te begeven zonder toestemming van de baancommandant.

 25. De vereiniging kan slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waarbij 3/4 van het aantal leden aanwezig moet zijn. Zijn 10 of meer leden tegen ontbinding dan kan geen besluit tot ontbinding worden genomen. De eigendommen van de vereiniging kunnen alleen met algemene stemmen worden verkocht of geschonken. Bij ontbinding wordt het eventuele kasgeld gevoegd bij eventuele opbrengsten der goederen en in gelijke delen onder de leden verdeeld die op de ontbindingsvergadering aanwezig zijn.

 26. Voorwaarden voor het verkrijgen van een bestuursverklaring voor het aanvragen van een bijzondere machtiging moet het lid:
  • minimaal 1 jaar volwaardig lid zijn van deze vereiniging
  • van onbesproken gedrag zijn
  • bijzondere machtiging nodig hebben voor prestatie verbetering schietsport
  • minimaal 25 schietbeurten te hebben, waarbij een verschoten + ingeleverde KP kaart of deelname aan een wedstrijd als 1 schietbeurt wordt geteld voor het wapen waarvoor een bestuursverklaring wordt aangevraagd
 27. Het clubhuis is alleen toegankelijk voor leden van de Z.S.B., K.N.S.A. en introduce(e)s.

 28. Alle introduce(e)s moeten bij 1 van de bestuursleden gemeld worden, de presentielijst tekenen met de vermelding dat ze introduce zijn.

 29. In het geval dat een introduce(e)s deel wil nemen aan een schietoefening, is dit alleen toegestaan na volledige invulling en ondertekening van het "niet-aansprakelijkheidsformulier" door zowel de inbrenger als de introduce(e)s.

 30. Het Veiligheids-Baanregelement dient te worden nageleefd

 31. Ieder lid wordt geacht dit regelement te kennen en zich er aan te houden, terwijl het bestuur er zorg voor draagt dat elk lid een exemplaar in zijn bezit heeft.

 32. Met dit regelement zijn alle voorgaande regelementen vervallen.

 33. In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist het bestuur. Het doet van haar besluiten mededeling op de eerstvolgende ledenvergadering waarop deze al dan niet van haar goedkeuring aan de besluiten hecht. Het bestuur is echter vrij in deze zaken een afwijkend oordeel te hebben.

 34. Het bestuur is tevens ballotage commissie, en kan een nieuw lid weigeren zonder opgave van een reden.

 35. Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 25 mei1965 en herzien op de algemene ledenvergadering van 31 maart 1998.

© 2015 Steenbakker design algemene voorwaarden